QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày đăng: 11/03/2021

QCVN 06:2010/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chủ trì biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28 tháng 7  năm 2010. Quy chuẩn này được soát xét và thay thế chương 11, phần III, tập II, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.

Tải xuống: file PDF

TIN TỨC LIÊN QUAN

ĐỐI TÁC

Liên hệ qua Zalo